สถานีตรวจวัดอากาศ -
สถานะปัจจุบัน
วันที่
เวลา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
ระยะทางลม (กม.)
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
ระยะทางลมสูงสุด
ระยะทางลมรวม
ปริมาณน้ำฝน
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง