ความสำคัญและที่มาของโครงการ
พื้นที่สูงของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสภาพภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกันมากตามลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์
ความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความเหมาะสมของการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง การศึกษาสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติเพื่อพยากรณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการเกษตร หรือเพื่อหาช่วงเวลาในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเฉพาะฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้น้ำของพืชบนพื้นที่สูงด้วย นอกจากนั้นข้อมูลภูมิอากาศที่จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการลดปัญหาการพังทลายของดินในพื้นที่หล่อแหลม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เล็งเห็นประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศบนพื้นที่สูงดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงซึ่งจะต้องอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดาวเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเป็นปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยจะติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพภูมิอากาศพร้อมอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และระยะทางลมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

สถานีตรวจวัดอากาศรูปแบบเดิม

สถานีตรวจวัดอากาศรุ่นใหม่แบบต่างๆ

ตัวอย่างสถานีตรวจวัดอากาศ

Sensor Module

Transceiver Module