สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
13 กันยายน 2561
เวลา
13:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
30.06
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
72.37
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 13:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.13
อุณหภูมิสูงสุด
30.06
ความเร็วลมสูงสุด
0.028 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.001 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง