สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
31 พฤษภาคม 2563
เวลา
14:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
30.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
68.80
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.059
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.38
อุณหภูมิสูงสุด
31.00
ความเร็วลมสูงสุด
3.406 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.177 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
11.40 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง