สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
12 สิงหาคม 2563
เวลา
22:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.06
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.81
อุณหภูมิสูงสุด
31.75
ความเร็วลมสูงสุด
0.317 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.006 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
2.10 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง