สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
14 พฤศจิกายน 2561
เวลา
20:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
21.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
61.04
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.44
อุณหภูมิสูงสุด
31.88
ความเร็วลมสูงสุด
0.147 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.008 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.80 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง