สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
6 พฤษภาคม 2561
เวลา
12:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
33.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
46.70
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
175.160
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
31.50
อุณหภูมิสูงสุด
33.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.288 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.169 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง