สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
8 กรกฎาคม 2561
เวลา
13:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
28.19
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
56.84
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
9.320
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 13:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
27.38
อุณหภูมิสูงสุด
28.19
ความเร็วลมสูงสุด
0.065 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.029 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง