สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
13 ตุลาคม 2562
เวลา
19:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
51.64
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.05
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 19:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.94
อุณหภูมิสูงสุด
34.56
ความเร็วลมสูงสุด
7.426 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.794 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
9.90 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง