สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
29 ตุลาคม 2563
เวลา
11:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
58.97
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:15  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.75
อุณหภูมิสูงสุด
27.44
ความเร็วลมสูงสุด
0.655 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.007 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง