สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
พิกัด E : 495294 N : 2164288 ระดับความสูง 479 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
12:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
31.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
62.66
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
4.057
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.44
อุณหภูมิสูงสุด
31.63
ความเร็วลมสูงสุด
6.443 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
3.441 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง