สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
พิกัด E : 375803 N : 1971714 ระดับความสูง 688 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
20:25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.88
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
92.02
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:25  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.31
อุณหภูมิสูงสุด
30.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.372 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.080 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง