สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
พิกัด E : 375803 N : 1971714 ระดับความสูง 688 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 กันยายน 2561
เวลา
06:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 06:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.44
อุณหภูมิสูงสุด
21.44
ความเร็วลมสูงสุด
0.073 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.006 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
4.50 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง