สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
พิกัด E : 503704 N : 2139339 ระดับความสูง 495 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 พฤศจิกายน 2561
เวลา
15:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
32.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
59.93
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
294.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 15:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.13
อุณหภูมิสูงสุด
32.88
ความเร็วลมสูงสุด
0.412 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.129 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
1.65 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง