สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
พิกัด E : 503704 N : 2139339 ระดับความสูง 495 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
26 พฤษภาคม 2561
เวลา
07:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
93.61
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
128.650
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.56
อุณหภูมิสูงสุด
23.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.243 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.038 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง