สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
พิกัด E : 503704 N : 2139339 ระดับความสูง 495 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
10 ตุลาคม 2562
เวลา
12:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
38.75
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
42.27
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
38.50
อุณหภูมิสูงสุด
39.38
ความเร็วลมสูงสุด
10.068 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
2.992 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง