สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
พิกัด E : 503704 N : 2139339 ระดับความสูง 495 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 กรกฎาคม 2561
เวลา
08:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
99.78
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
31.330
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 08:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.75
อุณหภูมิสูงสุด
25.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.212 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.024 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
7.27 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง