สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน
พิกัด E : 545284 N : 1765256 ระดับความสูง 181 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
6 เมษายน 2564
เวลา
14:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
31.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
62.27
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.072
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
28.81
อุณหภูมิสูงสุด
33.56
ความเร็วลมสูงสุด
0.590 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.028 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง