สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวง
สถานะปัจจุบัน
วันที่
เวลา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
ความเร็วลมสูงสุด
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
ปริมาณน้ำฝน
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง